Karpalas City Hotel & Spa
YAMAN İŞLETME & YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
WEB SİTESİ GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

www.karpalas.com web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu ‘’Gizlilik Politikası’’nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu ‘’Gizlilik Politikası’’nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE BİLGİLENDİRME
I) VERİ SORUMLUSUNUN VE VARSA TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( KVKK ) kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla YAMAN A.Ş.’nin, iş ortaklarına, hissedarlarına, müşterilerine, herhangi bir yolla iletişimde bulunduğu gerçek ya da tüzel kişilere aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır. Yukarıda belirttiğimiz otelimiz ile alakalı ve herhangi bir sebep ile iletişime geçen gerçek ya da tüzel kişilerin muhatabı otelimizin işleticisi olan YAMAN A.Ş.’dir.

II) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASININ AMACI

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:
Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, sosyal medya alanları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırabilmek için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

III) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KİMLERE, HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ KONUSU

Şirket hizmetlerini kullanmak niyetiyle çağrı merkezimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, şirketimizi veya internet sayfamızı ziyaret ettiğinizde, şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz tarafımızca işlenebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, şirketimiz ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ( Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliği ve denetimini sağlamak, iş ortağı-müşteri-tedarikçi yetkili ve çalışanları, değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler vb.) Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması ve şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, şirketimiz ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliği ve denetimini sağlamak, iş ortağı-müşteri-tedarikçi yetkili ve çalışanları, değerlenmdirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler vb.) şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nun 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

IV) KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi, şirketimizin sözleşme ve kanundan doğan mesuliyetini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile işlenebilmekte ve toplanabilmektedir. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

V) KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE DENETİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Kişisel veri sorumlusu şirket olarak veri güvenliğinin sağlanması konusunda azami dikkat ve özeni göstermekte olup, bu kapsamda KVK Kanunu’nun 12. Maddesi uyarınca kendi kurum veya kuruluşlarında Yasaya uygun hareket edilmesini sağlamak amacıyla veri güvenliğini sağlamaya yönelik aşağıda belirtilen hususlar ile birlikte gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.
Veri Sorumlusu Şirket:

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını temin eder.
VI) KVKK 11. MADDE KAPSAMINDA VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

YAMAN A.Ş. olarak KVKK 11. Madde kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu tarafınıza bildiririz;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel veriler işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişiler verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • KVKK 7. Madde çerçevesinde kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınız ile birlikte yazılı talebinizi yukarıda belirtilen Yaman A.Ş. şirketine ‘’ Kasaplar Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi İstanbul İstikameti 2. Km No:26/1 KARPALAS CITY HOTEL&SPA Merkez/BOLU’’ adresine ıslak imzalı ve iadeli taahhütlü mektup olarak veya rezervasyon@karpalas.com kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması açısından konu ile ilgili bilgi ve belgelerin başvurunuza eklenmiş olması gerekmektedir. Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde tarafımızca sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şuan için ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

KVKK 13. Madde çerçevesinde yapılabilecek başvuruya ilişkin forma ulaşmak için tıklayınız. (Başvuru Formu)