Karpalas City Hotel & Spa
#KarpalasaDavetlisiniz

Abant Gl

Mudurnu’nun 18 km. kuzeydousunda 1328 metre yükseklikte yer alan Abant Tabiat Park, 127 ha.lk göl yüzeyiyle birlikte toplam 1196,5 ha. alana sahiptir. Abant Gölü Abant Dalar üzerinde oluan doal bir göldür. Tabiat Park florasna dahil 84 familyaya ait 332 cins, 66 tür, 147 alt tür, ve 69 varyete, toplam 672 takson ve 150 liken türü kayd vardr. Bu taksonlardan 51’i endemiktir. Fauna bakmndan da zengin olan bölgede endemik bir tür olan ve dünyada imdiye kadar baka bir yerde kayd bulunmayan “küçük tarakl semender” bilinmektedir. “Abant Fndk Faresi” ve “Abant Alas” yöreye özgü endemik türlerdir. Göl çevresi su samurlar için, yöre ormanlar da bir çok yabani hayvan ve kzl geyikler için uygun bir yaam alanna sahiptir. Göl çevresinin korunmas ve planlanmas amacyla uzun devreli geliim plan yaplm olup, plan dahilinde çalmalara devam edilmektedir.